یک دم با خدا بودن

پس از سی سال ایں نکتہ محقق شد بخاقانی

کہ یک دم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی