رضا

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست

کس را چرا و چوں نہ رسد در قضاء ما

مولانا رومی رح