همنشنى با خدا

هر كه خواهد همنشنى با خدا

او نشيند در حضور اولياء