غرق دریائیم

غرق دریائیم گرچہ قطرہ ایم

جملگی شمسیم گرچہ ذرہ ایم

کلید مثنوی،ج23، ص 231