خود بینی و خود رائی

فکر خود و راۓ خود در مذہب رندے نیست

کفر ست دریں مذہب خود بینی و خود رائی