فنا

میل من سوے وصال و قصد او سوے فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

 حافظ شیرازی رح