اے غائب از نظر

اے غائب از نظر کہ شدی ہمنشینِ دل

میگویمت دعا و ثنا می فرستمت

 حافظ شیرازی رح