طلب

دست از طلب ندارم تا کار من برآید

یا تن رسد بجاناں یا جاں زتن برآید