بسیار سفر باید

2564678430_4a8e6fdebd.jpg 

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی  

مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ