الہی

  الہی

دلم را کن ز سر خویش آگاہ

کہ نبود در طریق عشق گمراہ

بحق حضرت اشرف علی شاہ

کہ عبدست اشرف و اعلی وذیجاہ

 مجذوب رح