Nuqus o kamal

A seeker wrote,


Alhamdulillah the I am trying to act on the Faraidh and Mamoolat. Waise sacchi baat tau ye he ke band eke a’amaal intihai naqis hain, Allah SWT ma’af farmaaen.

Ashrafiya replied,

MashaAllah. apnay a’mal kay nuqus ka ahsas kamal aur kamyabi ki tarf safar ki a’lamet hay. Jaisa bun pa raha hay us pay shukr aur kotahi par istegfar kartey rahna hay.

Islahi emails:TA

Reviewed and approved by sanadi wa sanadi Mufti Mohammed Taqi Usmani (Allah protect & preserve him)

Leave a Reply