FYI

20140313-173011.jpg

بقية السلف شيخ المشائخ عارف بالله
Shaikh Maulana Qamaruz Zaman Allahabadi (Allah preserve him) is in Haramain sharif (Makkah mukkaramah & Medinah Munawwarah) these days.

Seekers must avail this blessed opportunity.

Leave a Reply